• یلدای 98
  • بازدید از آسمان نمای دیجیتال
  • بازدید از آسمان نمای دیجیتال

بازی سایه ها وتشکیل سایه علوم پایه دوم

۱۳۹۷/۹/۲۷

بازی سایه ها وتشکیل سایه علوم پایه دوم

post image

معرفی مشاغل پایه دوم

۱۳۹۷/۹/۲۷

معرفی مشاغل پایه دوم

post image

املای خمیری پایه اول

۱۳۹۷/۹/۲۴

املای خمیری پایه اول

post image

آموزش هوشمند پایه ششم

۱۳۹۷/۹/۲۴

آموزش هوشمند پایه ششم

post image

ساخت ماکت پایه چهارم

۱۳۹۷/۹/۲۴

ساخت ماکت پایه چهارم

post image

نمایش درس مدرسه خرگوش ها پایه دوم

۱۳۹۷/۹/۲۴

نمایش درس مدرسه خرگوش ها پایه دوم

post image

ساخت مدار الکتریکی توسط دانش آموزان پایه چهارم

۱۳۹۷/۹/۲۴

ساخت مدار الکتریکی توسط دانش آموزان پایه چهارم

post image

جشن صدگان پایه دوم وایجاد انگیزه برای اعداد سه رقمی

۱۳۹۷/۹/۲۴

جشن صدگان پایه دوم وایجاد انگیزه برای اعداد سه رقمی

post image

جشن قرآن پایه سوم

۱۳۹۷/۹/۲۰

جشن قرآن پایه سوم

post image

حضور کارشناسان غذا ودارو در مدرسه وآموزش نکات بهداشتی ودارویی

۱۳۹۷/۹/۲۰

حضور کارشناسان غذا ودارو در مدرسه  وآموزش نکات بهداشتی ودارویی

post image

آموزش خط تقارن پایه دوم

۱۳۹۷/۹/۲۰

آموزش خط تقارن پایه دوم

post image

نوشتن کاربرگ دیجیتال پایه دوم

۱۳۹۷/۹/۲۰

نوشتن کاربرگ دیجیتال پایه دوم

post image