• یلدای 98
  • بازدید از آسمان نمای دیجیتال
  • بازدید از آسمان نمای دیجیتال
روز اول مدرسه ۱۳۹۵/۷/۳

مراسم روز اول مهر با حضور دانش آموزان واولیاء در مدرسه برگزار گردید